Achtergrondinformatie SLIM Subsidie

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken. 

Minister Koolmees: “Wij willen dat iedereen zich blijft ontwikkelen tijdens zijn of haar werkende leven. Dat moet vanzelfsprekend worden. We zien dat kleinere bedrijven in het algemeen, en de seizoensgebonden sectoren in het bijzonder, moeite hebben om daarmee aan de slag te gaan. Daarom helpen we hen een handje. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.”

Voor wie is de subsidie?

  1. De subsidieregeling is bedoeld voor elke MKB-er.
  2. Leren en ontwikkelen ook minder aan de orde in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Daarom geldt deze regeling óók voor de grootbedrijven uit die drie sectoren.
  3. Ook kunnen samenwerkingsverbanden in het mkb een aanvraag indienen. O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager dienen.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

SLIM-subsidie is beschikbaar voor de volgende initiatieven:

  1. De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte van uit het perspectief van de onderneming;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming;
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Voorwaarden

Tot de subsidiabele kosten behoren externe kosten die daadwerkelijk binnen de periode van uitvoering van het initiatief zijn gemaakt. Voor de vergoeding van externe kosten geldt een maximum tarief van 125 euro exclusief BTW. Aangezien voor de uitvoering van een initiatief niet altijd externen ingeschakeld hoeven te worden, komen ook directe loonkosten voor subsidie in aanmerking. Het gaat daarbij om het bruto loon van de persoon of personen die zich in het bedrijf van de subsidie aanvrager of in een van de organisaties in het samenwerkingsverband bezighoudt met de uitvoering van het initiatief.

Hoeveel SLIM-subsidie kan ik aanvragen?

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage 80% bedraagt. Voor subsidieverlening wordt een ondergrens vastgesteld. Subsidie aan individuele mkb-werkgevers of werkgevers in het grootbedrijf in de landbouw-, horeca- en recreatiesector wordt slechts verleend indien de subsidiabele kosten ten minste 5.000 euro bedragen. Deze ondergrens geld niet voor een aanvraag om subsidie voor derde leerweg trajecten. De maximale subsidie voor individuele mkb-werkgevers bedraagt 24.999 euro. Voor mkb- of grote ondernemingen uit de landbouwsector is de subsidie maximaal 20.000 euro. Dat heeft te maken met de landbouw de-minimisverordening (ongeoorloofde staatssteun). Voor het grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector bedraagt de subsidie maximaal 200.000 euro. De maximale subsidie voor een samenwerkingsverband bedraagt 500.000. Daarbij geldt dat geen van de partijen van het samenwerkingsverband aanspraak mag maken op meer dan 200.000 euro. De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten is 2.700 euro per gerealiseerde praktijkleerplaats is (op basis van 40 weken voor een volledige praktijkleerplaats).

Hoe kan ik SLIM subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door middel van een aanvraagformulier dat online beschikbaar zal worden gesteld. Met deze aanvraag zullen een aantal vereiste bijlagen moeten worden meegestuurd, zoals een de-minimisverklaring. Het is de bedoeling dat SLIM-subsidie in vaste aanvraagtijdvakken kan worden aangevraagd. Individuele mkb-werkgevers kunnen jaarlijks subsidie aanvragen van 1 maart tot 1 april. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen in de periode van 1 april tot 1 juli. Aanvragers mogen per aanvraagtijdvak maar een subsidieaanvraag indienen voor elk van de genoemde initiatieven. Het aanvrager van subsidie voor loopbaanadviezen en derde leerwegtrajecten is dus mogelijk. Conceptregeling SLIM-subsidie In November 2019 heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de SLIM-subsidie. Ook heeft de Minister de concept subsidieregeling gepubliceerd. De verwachting is dat de regeling begin 2020 gepubliceerd gaat worden. 


Wacht niet en neem contact op zodat jouw aanvraag tijdig binnen is.


De informatie op deze pagina is gebaseerd op de conceptregeling en zal worden aangepast zodra de definitieve versie van de subsidieregeling is gepubliceerd.